ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРЕОБРАЗУВАНИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРАНА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА,ВОДЕН ОТ КФН КЪМ 25.11.2003

№ по ред

Наименование на приватизационния фонд

РГ

Наименование на преобразуваното дружество

Забележка

1

 Обединен национален ПФ "Златен лев" АД

23

ИД "Златен лев" АД

1. Обединен национален ПФ "Златен лев" АД се преобразува в инвестиционно дружество "Златен лев" АД от затворен тип;

2. Инвестиционно дружество "Златен лев" АД от затворен тип се преобразува чрез разделяне в инвестиционно дружество "Златен лев" АД от отворен тип и в "Златен лев Холдинг" АД. Холдингът не е публично дружество

2

ПФ "Задруга - 21 Век" АД

103

ИД "Задруга - 21" АД

1.На извънредно ОСА, проведено на 04.12.2000 г., е взето решение за откриване на процедура по ликвидация на дружеството;

2. ИД "Задруга - 21 век" АД е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФН.

3

Национален ПФ "Надежда" АД

98

ИД "Надежда" АД

Инвестицонно дружество "Надежда"  АД е от затворен тип и е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФН

4

Индустриален ПФ АД

96

ИД "Индустриален фонд" АД

 

Инвестиционно дружество "Индустриален фонд" АД е от затворен тип и е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФН

5

Семеен"  ПФ АД

97

ИД "Семеен фонд" АД

ИД "Семеен фонд" АД е прекратено при вливането си в ИД "Индустриален фонд" АД