Лицензионен режимВ лицензионната си дейност комисията се ръководи от принципа на безпристрастност и прилагане на единен подход и критерии спрямо всички заявители. Комисията извършва проверка на документите, приложени към постъпилите заявления за издаване на разрешение или за изменение на вече издадено решение, с оглед на съответствието им с нормативните изисквания. Установява дали са представени всички изискуеми документи и информация и се проверява дали са спазени законовите ограничения към дадено лицензионно производство, като например:

- размер и структура на капитала;
- произход на средствата, с които са направени дяловите вноски;
- наличие (липса) на свързаност между физически и/или юридически лица в съответствие с нормативните разпоредби;
- изисквания към членовете на управителни и контролни органи и други специални изисквания.